واریز وجه

هشدارهای مهم!

-اکیدا توصیه می شود پیش از واریز هماهنگی های لازم را با مدیر سایت به عمل آورید.

-پرکردن کلیه موارد الزامی است. مسئولیت تکمیل ناقص فرم بر عهده فرد واریز کننده می باشد.

-مبلغ را به تومان وارد کنید.

-پرداخت به منزله پذیرش قوانین می باشد. صفحه قوانین ومقررات

تومان