قوانین و مقررات

متن قوانین و مقررات

1:

تعهدات و مسئولیت های مجری

1-1:ارائه اطلاعات کامل , صحیح و مستند به متقاضی در مورد شرایط پذیرش

2-1:ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط پذیرش مورد تقاضا و چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه های زندگی و سکونت و اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم گیری متقاضی موثر می باشد.

تبصره1- مشاوره بصورت رایگان بوده و شامل هزینه نمی شود.

3-1: بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.

تبصره1- مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می باشد.

تبصره2: هرنوع قصور صحت و تناسب مدارک یاد شده و تاخیر در ارائه آن به عهده متقاضی خواهد بود.

2:

تعهدات و مسئولیت های متقاضی

1-2:متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منقعده موظف است کلیه مدارک تایید شده مورد نیاز برای اخذ پذیرش را به مجری تسلیم نماید.

2-2:متقاصی میبایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ وجه ممنوع الخروج از کشور و یا تحت تعقیب پلیس بین الملل نباشد و یا تاکنون ویزایی از سفارت کشور مورد تقاضا رد نشده باشد. در غیر این صورت مجری حق دارد قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ و نسبت به وصول هزینه های قرارداد اقدام نماید.

3-2:متقاضی موظف است حق الزحمه مجری را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی می باشد. در غیر اینصورت مجری حق دارد قرارداد را به طور یک جانبه فسخ و نسبت به وصول هزینه های قید شده در قرارداد اقدام نماید.

4-2:متقاضی موظف است در صورت انصراف و یا عدم اجرای مفاد قرارداد یا تمایل به فسخ قرارداد موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی و با پست پیشتاز به مجری اعلام نماید. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

تبصره1: متقاضی تا 7 روز معادل یک هفته پس از امضای قرارداد می تواند قرارداد را فسخ و مراتب را به مجری اطلاع دهد و مجری ملزم به پرداخت کل هزینه پرداختی توسط متقاضی می باشد.

تبصره2: در صورت انصراف متقاضی پس از یک هفته بعد از امضای قرارداد مبلغ 250 یورو از هزینه پرداختی کسر و ما بقی به متقاضی طی 72 ساعت برگشت داده خواهد شد.

تبصره 3: در صورت انصراف متقاضی پس از اخذ پذیرش کل هزینه پرداختی سوخت می شود و متقاضی حق هیچگونه ادعایی را از خود سلب می نماید.

3:

خاتمه قرارداد

در صورتی که مجری به تعهدات خود برحسب موارد طبق توافق طرفین عمل نماید ,قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می گردد.

تبصره1: خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد و به منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

4:

فسخ قرارداد

1-4:در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذیرش و سایر امور, مدارک غیر واقعی و یا جعلی به مجری ارائه نماید و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود و یا مدارک خود را در زمان اعلام شده به مجری ارائه ننماید, مجری این حق را برای خود محفوظ میدارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود, قرارداد را به طور یکطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود در قرارداد اقدام نماید.

2-4:در صورتی که متقاضی به هر دلیلی از زمان امظای قرارداد تا 3روز کاری منصرف گردد, موظف است در اسرع وقت مراتب انصراف و فسخ قرارداد را از طریق تلفن اعلام نماید. در این حالت مجری حق دارد پس از اخذ یک میلیون ریال بابت مشاوره, الباقی مبلغ را به وی مسترد نماید.

3-4:در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی میباشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از 3 روز کاری از زمان امضاء قرارداد تا قبل از انتهای قرارداد منصرف گردد,وی موظف است در اسرع وقت مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی با پست پیشتاز به مجری اعلام نماید. در این حالت مجری حق دارد تمام مبلغ حق الزحمه پذیرش را از متقاضی دریافت نماید.

4-4: چنانچه مجری در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی و یا موارد فورس ماجور نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید, در صورتی که مشخص شود اشکال از طرف مجری باشد, متقاضی حق دارد قرارداد را به طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ نماید و کل مبلغ پرداختی به متقاصی بازگردانده میشود.

5:

موارد اضطراری

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به مجری بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده مجری خارج بوده, انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد,مجری مکلف است مراتب را در اسرع وقت و با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را بنماید, در مدت وجود اضطرار متوقف شده, هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت. بدیهی است تعطیلی سفارت و یا جنگ و یا هرگونه مسئله ای که خارج از حیطه مجری است, باعث و دلیل فسخ قرارداد نمیباشد و مجری حق دارد تا زمان رفع مشکل پرونده را به حالت معلق نگهدارد و هیچ گونه مبلغی بین طرفین جا به جا نخواهد شد.

6:

حل اختلافات

طرفین کوشش خواهند نمود تا کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند.

7:

نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین, نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد, کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

جهت رفتن به صفحه پرداخت، بایستی شرایط و قوانین را تایید کنید. به محض تایید لینک پرداخت در زیر ظاهر می شود